CapacityCheck - Plánování s ohledem na maximální vytíženost při předcházení vzniku úzkých míst.

Víte, jaká je výrobní, skladovací, logistická, pracovní či jiná kapacita vaší firmy při souběžné výrobě? Kde je riziko vzniku úzkého místa? A jak plánovat tak, ať dané kapacity využíváte na maximum?

Jediné, na co se můžete spolehnout, jsou veličiny, jako je rychlost ubíhajícího času, velikost prostoru, nebo fyzikální produkční kapacita jednotlivých pracovišť. Naproti tomu, při provozu výroby, skladu, logistiky či jakéhokoliv jiného řetězce musíte počítat s variabilitou vzájemně prolínajících se oblastí, do nichž spadá následující:

 • Supply chain management - nutnost sledovat zásoby surovin a polotovarů a řídit dodávky tak, aby se zajistilo, že výroba bude probíhat bez přerušení a v souladu s plánem.
 • Nastavení produkčních procesů - Nastavit a řídit tok produkce tak, aby na sebe jednotlivé úkony plynule navazovaly a nedocházelo ke vzniku úzkých míst (bottlenecks), kde by se položky štosovaly ve frontě.

  Tohle je extra důležité zejména v případě paralelně probíhajících prací na několika zakázkách, kdy se jednotlivé položky na určitých pracovištích vzájemně sbíhají, aby se na nich provedla konkrétní operace a ony mohly nato pokračovat opět dál.

 • Plánované a neplánované odstávky pro údržbu a servis různých zařízení
 • Rezervní fond a nemožnost zpoždění - Jasné deadliny podpořené pokutami, ztrátou důvěry i nutností startu prací na dalších zakázkách…
 • Zajištěni odbytu, aby se předešlo zahlcení skladu.

Hodnotný plánovač výroby / zakázek je pak takový, který dokáže brát všechny výše zmíněné body v potaz a harmonizovat výrobu s nabídkou a poptávkou tak, aby se zajistilo, že produkční kapacity firmy jsou využity optimálně, vše probíhá bez přerušení v souladu s plánem, a že jsou splněny očekávání zákazníků. Již z popisu je patrné, o jak komplexním plánování se zde bavíme - bez softwaru pracujícího s dynamikou času a real-time daty se na tomto poli dlouhodobě efektivně fungující firmy neobejdou.

V tomto článku pracuji s pojmem výroby. Tento pojem si přitom můžete nahradit za jakoukoliv operaci spojenou s během vaší firmy. Například v rámci skladu probíhá totožný proces - jen místo výrobních operací probíhají operace balící.

Snadné plánování?

V základní rovině je vše jednoduché. Hodina má 60 minut, den 24 hodin, rok 365 dní, 5 hodin 48 minut a 45 sekund. Z toho standardních pracovních hodin v roce je něco málo přes 2,000 na jednoho zaměstnance.

Obdobně jednoduché může být i plánování při sériové lince produkující 1 konkrétní výrobek:

 1. Pracoviště 1 - Příprava a očištění materiálu (3 minuty)
 2. Přesun na pracoviště 2 (2 minuty)
 3. Pracoviště 2 - Lysování (4 minuty)
 4. Přesun na pracoviště 3 (2 minuty)
 5. Pracoviště 3 - Finální opracování (6 minut)

Celková doba takového procesu je 17 minut, jinými slovy výrobní kapacita linky je nějakých ~2,53 výrobku / h.

Jenže, pak máme jiný podnik. Vyrábí paralelně hned několik výrobků / pracuje na několika zakázkách. Jednotlivá pracoviště konkrétních operací jsou sdílená. Pracujeme s pavoukem, kdy každé pracoviště má několik vstupních zdrojů i výstupů. U různých položek je různý čas jejich zpracování. A my pro plynulost výroby potřebujeme, aby výkonnost tohoto pracoviště byla optimálně v rovnováze s tokem všech vstupů. V první řadě tuto skutečnost potřebujeme ověřit, v řadě druhé případně provést změny tak, aby toho dosaženo bylo.

Tohle se již do Excelu dává hůře. Zkrátka, s rostoucí komplexitou rostou požadavky na výpočetní a plánovací nástroje. Se správným nástrojem je však plánování i takové výroby hračkou!

Člověk plánuje, život mění.

Kvalitní statický plánovací nástroj umožňuje vše perfektně naplánovat. Jenže, tento plán vychází z dat, které mu pracovník plánování výroby zadá. To je plně dostačující, dokud vše jde podle plánu - dodávky, odbyt i samotná výroba.

Řada výkyvů od optimálního stavu je snadno řešitelná, ovšem roky nedávné nám ukázaly, že léta zažité standardy přestávají platit. Koncept just-in-time, dostupnost součástí okamžitě na objednání, neovlivnitelnost chodu firem zvenčí…

Obří změny, které v minulosti nastaly a bylo je třeba dynamicky ze dne na den řešit. Moderní plánovací software musí dynamiku současného světa zohledňovat - výstupy výrobního plánu automaticky pravidelně přepočítávat s ohlédnutím na aktuální data a upozorňovat na možné potíže.

Jak s tím plánovací software pomůže?

Základní plánovací software je model výroby - zjednodušené digitální dvojče. Zahrnuje všechna pracoviště, pracuje s časy zpracování i transfery. Replikuje fyzické procesy a v čase přesně znázorňuje, jak položky výrobou plynou. Výstupem je jasný přehled, jaké fronty položek se na konkrétních pracovištích tvoří stejně jako záznam doby neaktivity.

Vstupem modelu jsou data o plánovaném množství, dodávek i odbytu. A to data v čase - tedy díky softwaru se můžete podívat, jak výrobní toky budou vypadat po hodině, dnu, týdnu, měsíci. Zda nedojde k jakémukoliv problému v rámci kumulace času.

Výstupem není statická zpráva. Výstupem je analytický dashboard, který je průběžně přepočítáván a reflektuje veškeré změny. Jestliže se tedy v průběhu procesování cokoliv změní, vy to vidíte a můžete reagovat.

Pomocník při rozvrhu pracovišť

Zjednodušený model umožňuje snadnou variabilitu - pár pohyby myší můžete zkoušet rozšiřovat a přidávat nová pracoviště, ovlivňovat jejich parametry. Plánovat pracovní hodiny. Hledat optimální rozvržení, počty pracovišť i pracovníků tak, ať je tok položek výrobou plynulý, na žádné operaci se nadměrně nezdržuje a vše se řádně stihne v rámci smluvených termínů.

Plánovač produkce od Vrealmaticu

Pomůžeme Vám s efektivním plánováním produkce. Vytvoříme model i modelovací systém, napojíme data, zaučíme s používáním. Vše na míru vaší firmě.

Rezervovat schůzku