Dynamická simulace.

Uvažujete o změnách a inovacích ve výrobě, skladování, logistice nebo obslužných systémech? Pomůžeme vám zanalyzovat důsledky těchto změn před tím, než je vykonáte. Vyhnete se tak špatným manažerským rozhodnutím.

Vaše vize převedeme do přesného 3D modelu (tzv. digital-twin) pracujícího s reálnými daty. V rámci dynamické simulace odhalíme úzká místa, chyby i neefektivity systému. Tyto poznatky použijeme při ladění nejefektivnější variace systému.

Přidružené služby

Další služby

Přínosy dynamické simulace

 • Odhalení úzkých míst

  V 3D modelu spustíme několik experimentů, které nám odhalí úzká místa systému. Následně identifikujeme příčiny vzniku a vytvoříme akční plán opatření vedoucí k nápravě.

 • Zjištění vlivů produktových změn

  Plánujete provést produktové změny ve formě úpravy, rozšíření, přizpůsobení či náhrady komponent? Řekneme vám, jak tyto změny ovlivní současný výrobní tok ještě před tím, než je implementujete.

 • Ověření a návrh nových systému

  Provádíte změny layoutu výrobního prostoru, nebo navrhujete zcela nový? Vytvoříme simulaci pro všechny layoutu a změříme, který je pro vás nejideálnější.

 • Nástroj pro plánování směn

  Máte dynamickou výrobu s proměnnými vstupními parametry? Vytvoříme parametrický model, díky němuž budete schopni zjistit vždy optimální počet zdrojů, materiálů a pracovníků na směně.

 • Simulace kritických scénářů

  Co se může pokazit, to se pokazí. Nedostatek pracovníků, materiálu, poruchy strojů či náhlé chyby ve výrobě. Prostřednictvím modelů zjistíme dopady konkrétních situací a jak je minimalizovat správnou realokací toku.

 • Optimalizace výrobních technologií

  Volba technologií a zdrojů v optimálním vyvážení k potřebám současné i budoucí výroby. Eliminace ztrát plýtváním díky správnému nastavení toku a procesů. Průběžné sledování a reagování na aktuální potřeby.

S čím se při dynamických simulacích pracuje?

Dynamický simulační model reflektuje tok produktů procesním řetězcem při zahrnutí prostoru a času. V rámci simulace je vždy znám konkrétní stav jednotlivých produktů i operátorů v celém procesním řetězci. Dynamicky generovaná data v průběhu simulace prozrazují efektivitu jednotlivých uzlů systému.

 • Pracovní prostor

  Simulační model reflektuje skutečné rozmístění a vzájemné vzdálenosti prvků systému. Obvykle je tvořen z půdorysného výkresu prostoru rozšířeného o rozmístění technologií, materiálů, pracovníků a dalších zdrojů.

 • Datové vstupy

  Tok produktů modelem je řízen reálnými daty nebo kvalifikovanými odhady. Operativní časy, úkony, způsoby transportu a zpracování odpovídají skutečnostem v reálném světě.

 • Zjednodušený vizuál

  Pro urychlení tvorby simulací se využívají zjednodušené vizuály technologií. Veškeré procesy jsou vizuálně zřejmé. Funkce a vlastnosti celkového systému jsou vždy zachovány.

 • Relativní čas

  Procesy lze simulovat v konkrétním čase, zrychleně i zpomaleně. Lze simulovat chování a efektivitu systému v rámci dlouhého časového horizontu i krátkých externalit.

Propojením prostoru, dat a funkce času v modelu procesního toku vzniká tzv. digitální dvojče (Digital Twin) reálného systému. Digitální model umožňuje běh jakýchkoli testů a komplexní náhled na konsekvence spojené s jednotlivými vstupy a procesy.

Co je nutné znát pro tvorbu dynamické simulace poskytující validní výsledky?

 • Kvalifikace procesů

  Základem je mít popsané procesy a veškeré toky. Znát konsekvence a vstupy. Scénáře, jaké stavy mohou nastat.

 • 71.list

  Potřeby a požadavky

  Je nutné vědět, čeho chcete dosáhnout. Jaký problém vyřešit, či které konkrétní procesy ověřit.

Jak tvorba dynamické simulace probíhá?

 1. Komplexní analýza aktuálního stavu, pochopení procesů, toků a potřeb.
 2. V součinnosti s fundovanou osobou znalých poměrů vytvoření základního layoutu řešení daného systému.
 3. Aplikace dynamické simulace - zjištění efektivity a odhalení problémů nově navrženého systému.
 4. Ladění systému pro minimalizaci plýtvání a maximální efektivitu.

S jakým softwarem při simulacích pracujete?

 • FlexSim

  All-in-one Simulační software

  Zjistit více
 • MySql

  Open-source relační SQL databáze.

 • Express JS

  Framework pro tvorbu webových aplikací a APIs rozhraní

Ukázka práce v softwaru Flexsim

Zobrazit více

Vydané publikace

Rozhodování na základě dat

„Digitální simulace umožňuje otestovat si vše virtuálně a tím předejít nákladným chybám a zdržením.“

Dynamické simulace tvoříme s využitím specializovaných nástrojů a vlastních komponent volených na základě potřeb. Při tom vždy cílíme na dosažení co nejvyššího přínosu vůči nákladu. Rádi vám se vším pomůžeme.

Kontaktujte nás
Konzultant, Olomouc, ČR